Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 4.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu

1. Hranicou križovatky sa rozumie

2. Státím sa rozumie

3. Vodič nesmie použiť

4. Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak

5. Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

6. Ak pri súbežnej jazde vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu umožňuje vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, vodič obchádzajúci prekážku nesmie

7. Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené; to

8. Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo,

9. Na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič

10. Na priechode pre chodcov sa chodí

11. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

12. Rozsvietené číslo na rýchlostnom signáli s viacerými signálnymi znakmi označuje

13. Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

15. Prívesy za osobné automobily

16. Táto dopravná značka

17. Táto dopravná značka znamená:

18. Táto dopravná značka znamená:

19. Táto dopravná značka znamená:

20. Táto dopravná značka znamená:

21. Táto dopravná značka znamená:

22. Táto dodatková tabuľka vyznačuje

23. Táto dopravná značna znamená

24. Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako

25. Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky

26. V poradí druhé prejde cez križovatku:

27. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: