Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 16.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

3. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,

4. Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy,

5. Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

6. Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej

7. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

8. Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým

9. Motocykel bez postranného vozíka

10. Ak motorové vozidlo povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom počas núdzového státia na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste stojí na krajnici alebo na vozovke, vodič je povinný trojuholník

11. V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

12. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

13. Cyklisti smú jazdiť

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16. Táto dopravná značka upozorňuje na

17. Táto dopravná značka upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky,

18. Táto dopravná značka znamená:

19. Táto dopravná značka prikazuje vodičovi

20. Táto dopravná značka znamená:

21. Táto dopravná značka znamená:

22. Táto dopravná značka znamená:

23. Táto dopravná značka znamená:

24. Ako druhé vojde do križovatky

25. Ako posledné prejde cez križovatku

26. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

27. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: