Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 19.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Autobusom sa rozumie

2. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

3. Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky,

4. Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy,

5. Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním

6. Vodič nesmie zastaviť a stáť

7. Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič

8. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1, môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

9. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

10. Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici,

11. Vodič je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak

12. Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám,

13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16. Tieto dopravné značky upozorňujú na

17. Táto dopravná značka znamená:

18. Táto dopravná značka

19. Táto dopravná značka

20. Táto dopravná značka znamená:

21. Táto dopravná značka vyznačuje

22. Táto dopravná značka znamená:

23. Táto dodatková tabuľka

24. Ako posledné prejde cez križovatku

25. V poradí tretie prejde okolo prekážky

26. Vaše vozidlo, odbočujúce vľavo, prejde cez križovatku ako

27. Ako prvé prejde cez križovatku