Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 22.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

2. Vodičom sa rozumie

3. Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať

4. Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka,

5. Vodič nesmie zastaviť a stáť

6. Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

7. Ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená, vodič

8. Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

9. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

10. Pred vstupom na vozovku chodec

11. Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť

12. Jazdci na zvieratách smú ísť

13. Policajt v rovnošate dáva znamenie na zastavenie vozidla

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

15. Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný

16. Táto dopravná značka znamená:

17. Táto dopravná značka

18. Táto dopravná značka znamená:

19. Táto dopravná značka znamená:

20. Táto dopravná značka znamená

21. Táto dopravná značka

22. Táto dopravná značka vyznačuje

23. Takéto označenie sa môže použiť na vozidle

24. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

25. Vodič modrého vozidla

26. V poradí druhé prejde cez križovatku

27. Ako posledné prejdú cez križovatku