Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 27.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie

2. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

3. Vodič nesmie

4. Mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km/h použiť na jazdu

5. Ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho, vodič smie cúvať

6. Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako

7. Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva

8. Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je

9. V úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

10. Účastník dopravnej nehody je povinný preukázať svoju totožnosť na požiadanie

11. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

12. Osoba vykonávajúca práce spojené s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou cesty je oprávnená dávať pokyny na zastavenie vozidla,

13. Cyklista musí mať za zníženej viditeľnosti

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16. Táto dopravná značka znamená:

17. Táto dopravná značka znamená:

18. Táto dopravná značka znamená:

19. Táto dopravná značka znamená:

20. Táto dopravná značka znamená:

21. Táto dopravná značka

22. Táto dopravná značka znamená:

23. Táto dodatková tabuľka vyznačuje

24. Prednosť v jazde má vodič

25. Ako prvé prejde cez križovatku

26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

27. Ako posledné prejde cez križovatku