Oficiálny online test pre autoškolu. Test číslo 33.

Online test pre autoškoly pripravený redakciou Auto Motor a šport. Záruka kvality obsahu.

1. Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť

2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

3. Vodič nesmie

4. Vodič motocykla a jeho spolujazdec nesmú počas jazdy

5. Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

6. Pri jazde v pripájacom alebo v odbočovacom pruhu sa

7. Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú

8. Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

9. Na cestách 1. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je

10. Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je nutné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo,

11. Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník umiestniť na krajnici alebo na vozovke počas núdzového státia, ak takéto vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste

12. Vodič je povinný zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode

13. Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

16. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:

17. Táto dopravná značka upozorňuje na

18. Táto dopravná značka znamená:

19. Táto dopravná značka znamená:

20. Táto dopravná značka znamená:

21. Táto dopravná značka znamená:

22. Táto dopravná značka vyznačuje

23. Takéto označenie sa môže použiť na

24. Ako posledné prejde cez križovatku

25. Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, prejdú cez križovatku ako prvé

26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

27. Ako prvé prejde cez križovatku